Hur fungerar din arbetsplats? 

Hur fungerar din arbetsplats?

Carolin arbetar dynamiskt och utgår alltid från organisationens värdegrund. Vår önskan är att både individ och organisation ska växa och bli starkare. Arbetet går bland annat ut på att stöda och frigöra människor så att deras fulla potential får komma till användning. Genom processen får individerna möjlighet att bättre lära känna sig själva och sina styrkor, och därigenom bli mer äkta och engagerade i sitt arbete. Våra konsulter utvärderar gärna er situation, det är bara att ta kontakt!

Coachning

En välmående personal är organisationens dyrbaraste skatt. Hur fungerar saker och ting i din organisation? Flyter det dagliga arbetet smidigt och effektivt? Har din ledning personalens förtroende? Är kommunikationen tydlig och klar? När besvärliga situationer uppstår i en organisation är det viktigt att ledarna har en stark yrkesidentitet och mod att ta tjuren vid hornen. Carolin erbjuder coachningsprocesser och -helheter för ledare och medarbetare när organisationen t.ex. önskar utveckla grupper till team, hantera konfliktsituationer eller förbättra den sociala arbetsmiljön.

Arbetsrättslig rådgivning

Är du en av alla de mellanchefer som råkat i kläm mellan företagets uppsatta mål och nedskärningar i budgeten? Har du behov av konkreta färdigheter för att konstruktivt genomföra de svåra samtal och handskas med de konfliktfyllda situationer du förväntas ta itu med? Carolin erbjuder konsultation och rådgivning i samband med arbetsrättsliga utmaningar såsom samarbetsförhandlingar, personalminskningar och permitteringar. Vi hjälper dej skriva arbetsavtalstexter och införa fungerande varningspraxis, samt ger råd i samband med många andra tänkbara arbetsrättsliga utmaningar. Carolin skräddarsyr även kurser och helheter som hjälper dig att beakta och ta hänsyn till de lagar och avtal som reglerar arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter.

Processen

När du tar kontakt med oss får du tala med en konsult som utvärderar er situation och era behov. Kartläggningssamtal används t.ex. i situationer då helheten är oklar och man behöver kartlägga vad som hänt. Individuella coachning lämpar sig för personer som är motiverade till utveckling och förändring, och behöver inte nödvändigtvis omfatta alla personerna inom arbetsgemenskapen. Gruppcoachning ger möjlighet för flere personer att tillsammans med varandra och coachen ta sig vidare steg för steg. Ofta behövs också olika profileringsverktyg, som hjälper individen och gruppen att se sina styrkeområden. I riktigt inflammerade situationer rekommenderar vi en längre medlingsprocess. 

Profileringsverktyg

Vi använder följande profileringsverktyg:

  • Peili-beteendeprofilen (360-graders utvärdering + förtroende, flexibilitet)
  • Peili-ledarskapsutvärdering (360 grader)
  • Thomas-beteendeprofilen
  • Thomas-ledarskapsutvärdering (360 grader)
  • Coaching Leadership Pulse-verktyget (ledarens coachande egenskaper)